Liverpool Street to Shenfield 

Paddington to Heathrow Terminal 4 / Reading